Maantieteelle emme voi mitään – emmekä historialle

Print Friendly, PDF & Email

JAAKKO ILONIEMI-RENE NYBERG-PETRI HAKKARAINEN: TRUMP, PUTIN, MERKEL JA SUOMI. OTAVA 2017, 141 SIVUA.

SUOMEN geopoliittinen asema on mielletty muuttumattomaksi. Näin on kuitenkin vain geografian, mutta ei aseman arvottamisen eli geomet­rian kohdalla. J.K. Paasikivi mää­ritteli Suomen “kohtalon kolmion” Berliinin, Moskovan ja Tukholman välille.
Maailma on muuttunut ja muu­toksen ymmärtämiseen tarvitaan poliittis-kulttuurillisia avaimia, jot­ka rakentuvat historiatietoisuudel­le. Näitä kolme kokenutta diplo­maattia pyrkivät kirjassaan tarjoa­maan. Jaakko lloniemen mukaan media välittää Donald Trumpista väärän kuvan, koska se edustaa kan­sainvälistä liberaalia maailmaa, mikä poikkeaa Yhdysvaltain valtakulttuu­rista. Hän varottaa katsomasta Yh­dysvaltoja vain itärannikon metro­polien silmillä.
Yhdysvaltain monimutkainen jär­jestelmä takaa demokratian, jossa kaikki ihmiset ovat mukana. Samalla se tuottaa pysyvän populistisen ti­lan, joka tuottaa Trumpin kaltaisia hahmoja. lloniemen perusviesti on selkeä: järjestelmä takaa, että pal­jon ei muutu, koska presidenttikin on järjestelmän kontrollissa.
Yhdysvaltain poliittinen linja on nyt ja tulevaisuudessa tiukasti si­dottu sen omaan historiaan. Trum­pin radikaalit vaatimukset ovat kiinni perinteisissä suurissa linjoissa: Yh­dysvallat on pyrkinyt eristäytymään ja osallistunut kansainväliseen poli­tiikkaan vain oma etu mielessä.

ILONIEMEN huoli siitä, että Yhdys­valtoja ei tunneta Euroopassa, on oikeutettu. Äimistelen kuitenkin si­tä, miksi samaa ei tajuta Venäjästä, joka on myös jotain aivan muuta kuin nykyisen Pietarin puoliskandi­naavinen älymystö. Rene Nybergin analyysi Putinista lähteekin syvältä historiasta. Todellisuudessa Venäjä on historian yhteiskunta, joka pe­rustelee aidosti identiteettiään mui­naisuudella.
Historia on syy ja selitys sille Ny­bergin pääongelmaksi nostamalle seikalle, että Venäjä on haluton ja kyvytön uudistumaan. Uudistukset ovat olleet aina kertatapahtumia, jotka on otettu käyttöön, kunnes on taas sulkeuduttu omaan perin­teeseen, jonka on katsottu edusta­van “korkeampia arvoja” kuin ulko­maalainen “degeneraatio”.
Kyvyttömyys uudistua on este ta­loudelliselle kasvulle, joka luo poh­jan politiikan menestykselle. Ny­berg korostaa nykyisten taloushis­torioitsijoiden tapaan, että länsimai­sen oikeusvaltion luominen on ollut ehdoton edellytys talouden kasvul­le. Omaisuuden suojan puuttumi­nen on estänyt myös demokratian synnyn. Nyberg in mukaan Venäjän hallitsija toteuttaa itämaista ihan­netta, jossa hallitsija suo alamaisil­leen oikeuden, ja siten hän on itse lain yläpuolella.
Järjestelmän valuvika on Nyber­gin mielestä se, että Venäjälle ei ole syntynyt henkilöstä riippumatonta valtajärjestelmää. Varakkuus riip­puu suhteesta valtaan eikä jostakin omasta liikeideasta. Sopii kuitenkin kritisoida ajatusta, että nykyinen oli­garkkisysteemi olisi neuvostojärjes­telmän tai silovikkien tuote. Putinin suhde Tsetseniaankaan ei ole histo­riallisesti ainutlaatuinen. Vallan siir­to on ollut järjestelmän suurin heik­kous, ja sen Nyberg nimeää nykyi­senkin Venäjän keskeiseksi haas­teeksi.
Putinin Ukraina-suhde on osa ko­ko venäläisen imperiumin historial­lista heterogeenisuutta. Nyberg ko­rostaa Ukrainan yhteiskunnan poik­keavuutta Venäjästä. Ukrainan ja Novorossijan kysymys onkin yksi keskeisimmistä ulkopoliittisista ky­symyksistä Venäjän ja lännen suh­teissa. ldeologia pakottaisi teke­mään vääriä valintoja!
Venäjän hankala suhde naapurei­hin leimaa nykyistä tilannetta. Ällis­tyttävää olikin, että Venäjä jopa ha­lusi häiritä Suomen rajaa taannoin pakolaiskriisin yhteydessä, vaikka kysymyksessä oli toimiva ja Venä­jän kannalta ainoa ongelmaton ra­ja. Jatkossa ongelmia aiheuttaa ki­ristynyt suhde Yhdysvaltoihin ja Eu­roopan unioniin. Toiveista huolimat­ta suhde Kiinaan ei kykene korva­maan näitä yhteyksiä, sillä Kiina on liiaksi kiinni Yhdysvaltojen pääoma­markkinoissa.
Kiristyneet Saksa-suhteet ovat seurausta Ukrainan tilanteesta, ja siitä aiheutuu Venäjälle ongelmia myös jatkossa. Toistaiseksi tilanne on maailmalla vielä Venäjän hallus­sa, mutta voi olla, että talouden vai­keudet heikentävät sen asemaa, sillä Venäjällä ei ole pysyvästi varaa glo­baaliin politiikkaan.

PETRI Hakkaraisen Saksa-analyysi keskittyy viime vuosien politiikan lähilukuun. Ratkaisu on perusteltu, koska Saksan historian “pitkä linja” katkesi 1945. Sen jälkeen se on teh­nyt lähinnä surutyötä menneisyyden kanssa. Päällimmäinen sanoma on kuitenkin nyt, että Saksa on joutu­nut ottamaan vastentahtoisesti joh­tajuuden Euroopassa ja EU:ssa ja siten uudistunut poliittisesti ja ryh­tynyt aktiiviseksi. Se on alkanut toi­mia jopa sotilaallisesti valtioalueen­sa ulkopuolella.
Kirjoitus ei valitettavasti ota kan­taa siihen, kuinka Saksa tulee jat­kossa suhtautumaan tuhatvuoti­seen menneisyyteensä. Kun Venä­jä ja USA korostavat perinteitä, Sak­sakaan ei voi olla loputtomasti his­toriaton: Kaarle Suuri varmuudella palautetaan saksalaiseksi hallitsijak­si Aachenin kaupungin matkailumarkkinointitehtävistä seuraavien 20 vuoden aikana!
Saksa on korostanut yhteispeliä EU:n muiden jäsenmaiden kanssa, mutta käytännössä se on samalla huomioinut omat kansalliset etun­sa. Berliinistä on vähitellen tullut Euroopan politiikan keskus, ja bre­xit muuttaa tilannetta vielä olen­naisesti. Realisosialismissa kasvanut Angela Merkel on tukevasti johta­jana, ja Trumpin valintaa seurannut epävarmuus pakottaa hänet jatka­maan yhä vallassa. Mielenkiintoi­seksi nousee Saksan transatlantti­nen yhteys.
Suomesta on tullut vähitellen Sak­san liittolainen. Mailla on yhteisiä etuja vaalittavana muun muassa eu­rooppalaisen puolustuksen kehittä­miseen liittyen. Jos Saksa kehittyy yhä enemmän ltämeren valtakun­naksi, sen aktiivisuus pohjoisessa vain kasvaa, ja se olisi kirjoittajien mukaan Suomen etu.

Venäjä on Suomen pysyvä haas­te, mutta tämä suhde on vuoden 2015 pakolaiskriisistä huolimatta va­kaa. Suomella ei ole ratkaisematto­mia rajakysymyksiä Venäjän kans­sa, kuten lähes kaikilla muilla sen naapureilla.
Washington on tullut neljänneksi navaksi Paasikiven geopoliittiseen analyysiin ja muuttaa sitä ratkai­sevasti. Tekijöiden mukaan Suo­mella ei ole samaa merkitystä Yh­dysvalloille kuin Nato-mailla. Luuli­sin kuitenkin, että Suomen asemaa kannattaisi pohtia myös lloniemen tekstissään korostamasta Yhdys­valtojen itsekkäästä näkökulmas­ta. Nykyinen aseyhteistyö osoit­taa, että Yhdysvallat pitää Suomea ltämeren turvallisuuden kannalta tärkeänä sopimusjärjestelyistä riip­pumatta.

PAASIKIVEN kolmas kulma eli Tuk­holma on mukana teoksessa vain yhteenvedossa. Ruotsin asema on Suomelle tärkeä, ja siinä on tapah­tunut muutos kylmän sodan jälkeen. Kehityksessä Suomi jäi entistä syr­jemmälle, joten sen omat toimin­taedellytykset paranivat, mikä taas lisäsi Suomen arvoa Yhdysvaltojen näkökulmasta.
Trump, Putin, Merkel ja Suomi on kokeneiden ammattilaisten keskus­telupuheenvuoro. Se auttaa orien­toitumaan arvoituksellisessä nykyi­syydessä, josta kenelläkään ei ole kattavaa tietoa. Tekstissä on tietys­ti myös paljon avointa ja kesken­eräistä. Olisikin ehdottoman tär­keää päivittää se muutaman vuo­den kuluttua. ■

JUKKA KORPELA
Kirjoittaja on Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori.